Klubben har en lang, rik og stolt historie

Om Aalesunds Skiklub

Historie

Aalesunds Skiklub ble stiftet 18 mars 1908.

Stiftelsen etterfulgte et opprop om dannelse av en skiklubb for Ålesund under hjemturen etter en vellykket skitur på Vaksvikfjellet med overgang til Ørskogfjellet 5 mars samme år. Oppropet – forfattet på baksiden av et generalkort for Søndmøre Dampskibsselskap og ombord på dampskipet «Søndmør» – har følgende tekst:

«Interesserede for skisporten har fundet det ønskeligt at der dannes en skiforening, hvor kontigenten foreløbig tænkes anvendt som fond til at møde utgifterne ved leie av dampskib forat saadant hver søndag kan være til disposition for skiforeningens medlemmer, ligeledes til andre mindre udgifter. – Det vil senere blive sammenkaldt møde til forfattelse af love og andre bestemmelser. Kontigenten sættes til mindst mulig iaar, man har tænkt sig kr.3,-, der bliver at indbetale saasnart møde har været afholdt. Interesserede bedes tegne sine navne.»
Sign.: Nils Sødring, M. Christie, Ole Raadim, Hans Backer Fürst.

 

 

 

Oppropet vant alminnelig tilslutning og ble underskrevet av tilsammen 66 damer og herrer.

Den 18 mars ble selve stiftelsesmøtet avholdt, og Aalesunds Skiklub formelt stiftet.

Klubbens formål (utdrag fra AaSK’s lover):

Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme skiidrett og friluftsliv i sunne former organisert i Norges Idrettsforbund.

Tilslutning/tilhold

Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Skiforbund gjennom Sunnmøre Idrettskrets og de særforbund som årsmøtet gjør vedtak om å slutte seg til.

Klubben hører hjemme i Ålesund kommune, og er medlem av Idrettens Kontaktutvalg i kommunen.

 

 

Medlemmer (utdrag fra AaSK’s lover):

Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder, bopel og yrke, og om søkeren før har vært medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Enhver opptagelse skal, etter å være godkjent av styret, straks innføres i styreprotokollen og medlemsprotokollen.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i Norges Idrettsforbund er gjort opp. Medlemsskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Ethvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds og dets organisasjoners samt klubbens lover og bestemmelser.

1908

1912

1914

1934

1958

1908

Aalesunds Skiklub ble stiftet 18 mars 1908.

Stiftelsen etterfulgte et opprop om dannelse av en skiklubb for Ålesund under hjemturen etter en vellykket skitur på Vaksvikfjellet med overgang til Ørskogfjellet 5 mars samme år.

1912

Ankomst Standal  i 1912 med innleid båt.

1912

1914

Første byggetrinn på Ull , senere kjent som Standalhytta- ferdig 1913-14

1914

1934

Deltakere i første utforrenn for damer i 1934

1934

1958

Skiklubbstyret i 1958

1958